Friday, 18 January 2019

ข่าวสารการพัสดุ

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย 15 March 2018
ประกาศเผยแพร่งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 March 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์และปกผ้าไหม เพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2017
ประกาศงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 07 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างแปลและพิมพ์ทำเนียบและความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Prohibited List 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA