Tuesday, 17 July 2018

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 12 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 (สงขลา) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำปลอกที่นอน ประจำชุดเครื่องนอนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหญ้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ฝึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 June 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA