Wednesday, 12 December 2018

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวิชาการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ปี จังหวัดเชียงใหม่(ภาค ๕)ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2 28 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศชิลเลอร์ จำนวน 44 ชุด 28 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA