Friday, 25 May 2018

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการผลิตสื่อทางวิชาการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชันขนาด A0 พร้อมแสกนแบบ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการกอาชีพ และการบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชว 11 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างการประเมินทรัพย์สินสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างปรึกษาดำเนินการสำรวจมาตราฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NCT (์National Training Center ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 07 May 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA