Saturday, 17 March 2018

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๑ จังหวัดชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 March 2018
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 March 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 March 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำวารสารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป 27 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 February 2018
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 February 2018
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ต่อลิขสิทธิ์ Software ป้องกันไวรัส Antivirus และระบบป้องกันความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 February 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA