Tuesday, 23 October 2018

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 เรื่องจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมผิวลู่-ลานกรีฑา ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 October 2018
ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ผิวลู่-ลานกรีฑา ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 11 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างการพัฒตนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2018
โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าถนน ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 03 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง กฏกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกีฬามวย โดยวิธีการคัดเลือก 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างงานผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต VTR (Video tape recorder) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2018
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์คนพิการบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเงล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 September 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA