Monday, 19 November 2018

ประกาศผู้ชนะ

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คันปละรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 30 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 01 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาษสระว่ายน้้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างดำเนินการสถานีทีวีกีฬา ( T Sports Channel) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2561 ไฟล์ประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา Asia Fitness Wellness 2018 Powered by SAT เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา ( T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉ 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าขนหนูประจำศูนย์ฟิตเนส กกท. และซักอบรีด อุปกรณ์เครื่องนอน อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA