Saturday, 17 March 2018

ประกาศราคากลาง และขอบเขตของการดำเนินงาน

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2561 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 February 2018
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามประธาน (ฝั่งทิศตะวันออก) สนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 January 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA