Wednesday, 26 September 2018

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจัดทำมาตราฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจัดทำมาตราฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฏกระทรวงระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการซักอบรีด ผ้าขนหนูประจำศูนย์ฟิตเนส กกท และซักอบรีด อุปกรณ์เครื่องนอนอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดมหรรกรรมกีฬามวยไทยระดับโลก MUAYTHAI EXPO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสถานีทีวีกีฬา (T Sport Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีกฎหมายของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 August 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA