Friday, 25 May 2018

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณ์กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำของที่ระลึก กกท. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 15 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ 2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี 2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬา จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การนดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญบัญญัติส่ง้สริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชันขนาด A0 พร้อมแสกนแบบ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ ๒) 03 May 2018
ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 27 April 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA