Friday, 18 January 2019

แผนกลยุทธ์ ฝ่าย/สำนัก

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

แผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. (2551 - 2554)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

     ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545-2554) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียว กันอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างระบบบริหารราชการใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภาระงานของหน่วยราชการต่างๆรวมทั้งได้จัด ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านกีฬาของชาติใน องค์รวม กกท.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และภาระงานและได้ปรับ ปรุงโครงสร้าง การดำเนินงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิด ชอบ จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์กกท.ใหม่ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือและกรอบในการปฏิบัติงานและการจัดทำงบประมาณให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้องและเป็นระบบต่อการพัฒนากีฬาของชาติต่อไป


     ลักษณะการดำเนินงานของ กกท.ที่มีจุดมุ่งเน้นเฉพาะทางคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยแผนเชิงกลยุทธ์ในการสื่อให้เห็นถึงวัตถุ ประสงค์รวมทั้งกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงจุดมุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่การสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของงานบริการการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆต้องมุ่งเน้นที่ความต้องการและการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย รัฐบาล/กระทรวง องค์กรกีฬา/เครือข่ายกีฬา นักกีฬาบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนิน กลยุทธ์ต้องเป็นเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและบุคลากร ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และมีลักษณะที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ เสมอภาคเป็นธรรม รวมถึงมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นสิ่งที่ไม่สำคัญในองค์กรออกไป และลดสิ่งที่ต้องมีเพื่อความประหยัด แต่ยังคงอยู่ในมาตรฐานสากล ดำเนินการในสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดกับ กกท.เพื่อการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านกีฬาให้ได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์

      เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในระดับโลกและภูมิภาคตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาไปอย่างมากส่งผลให้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเงื่อนไขในวง การกีฬาผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแม้กระทั่ง ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้นิยมกีฬา ผู้สนับสนุน สมาคม)ก็มีการเปลี่ยนแปลงรสนิยม หรือมีความคาดหวังสูงขึ้น เมื่อนำมาประกอบการพิจารณากระบวนการผลิตผลผลิต (กลยุทธ์)ในอันที่จะส่งผลผลิตแก่รัฐบาลภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กกท. มีความเห็นว่า

 • 1. ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เดิมไม่สอดคล้องกับผลผลิตที่ต้องนำส่งรัฐบาล
 • 2. มาตรการส่วนใหญ่ไม่เปิดกว้าง (inside out) ให้ประชาชนและพนักงานมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบประเมินผล


กรอบแนวคิดในการปรับเปลี่ยน

 • 1. เป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีสมรรถนะสูง
 • 2. เป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการกีฬา
 • 3. เป็นกลยุทธ์ที่เอื้อให้ต้นทุนการบริหารจัดการลดลง
 • 4. เป็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันทั้งองค์กร

โครงสร้างแผนกลยุทธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2551-2554)

วิสัยทัศน์

“ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬา เพื่อ การอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย”

พันธกิจ

 • 1. กำหนดนโยบาย/ทิศทาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
 • 2. ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
 • 3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านกีฬาอาชีพมีความเหมาะสม
 • 4. อำนวยการ บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและบริการทางการกีฬา


วัตถุประสงค์

“เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมกีฬาอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาอย่างมีเสถียรภาพ และมั่นคง”


เป้าประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้กำหนดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2551 - 2554) ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1
      ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อ การอาชีพโดยมุ่งความสำเร็จระดับผลลัพธ์ของประเทศในการพัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งจากการแข่ง ขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ณประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้รับอันดับที่ 1-5 จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งได้รับอันดับที่ 1-5 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาชนิดกีฬา ที่มีศักยภาพสู่การเป็นกีฬาอาชีพ รวม 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ประเภทบุคคล 8 ชนิดกีฬา (กอล์ฟ เทนนิส บิลเลียด โบว์ลิ่ง แบดมินตัน จักรยานยนต์ เทเบิลเทนนิส และมวยไทย)ประเภททีม 4 ชนิดกีฬา (ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และวอลเลย์บอล)

เป้าประสงค์ที่ 2
      องค์กรกีฬาและประชาชนได้รับบริการทางการกีฬาโดยการส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการบริการทางการกีฬาทั้ง 3 ประเภท คือด้านสถานที่/อุปกรณ์กีฬา/สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านวิชาการและด้านข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาที่มี คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายของ กกท. คือ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาทั้งในระดับกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ องค์กรกีฬา หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนากีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการ กีฬาของ กกท. ร้อยละ 80 ภายในปีงบประมาณพ.ศ.2554


เป้าหมายหลัก

 • 1. มีนักกีฬาและบุคลากรด้านการกีฬาที่มีคุณภาพและเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
 • 2. นักกีฬาได้รับเหรียญจากการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายชนิด กีฬาและทำลายสถิติในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
 • 3. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
 • 4. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรด้านกีฬาที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ และกีฬาอาชีพ รวมทั้งการใช้บริการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 • 5. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสหพันธ์กีฬาอาชีพอย่างน้อย 12 ชนิดกีฬา
 • 6. จำนวนนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี /ผู้ชมการแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
 • 7. รายได้จากการดำเนินงานด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ
 • 8. สมาคมกีฬาและองค์กรเครือข่ายกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับองค์กรกีฬาทุกระดับ
 • 9. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี

กลยุทธ์

      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความสำคัญแก่องค์กรกีฬาเพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง การกีฬามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งเข้าร่วมและจัดการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสูงสุดจัดหาและพัฒนาสถานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา/สิ่ง อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เป้าหมายระดับผลผลิต องค์กรกีฬาสามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬา เป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา ร้อยละ 80


ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

 • - ร้อยละขององค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบ บริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา

เชิงคุณภาพ

 • - ร้อยละของระดับความสำเร็จขององค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

เชิงเวลา

 • - สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เชิงต้นทุน

 • - สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพสู่การ เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถยึดเป็นธุรกิจกีฬาอาชีพได้อย่างมั่นคง

ผลผลิตที่ 2 เสริมสร้างพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

เป้า หมายระดับผลผลิต ชนิดกีฬาได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ จำนวน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส บิลเลียด โบว์ลิ่ง แบดมินตัน จักรยานยนต์ เทเบิลเทนนิส มวยไทย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และวอลเลย์บอล


ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

 • - จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ

เชิงคุณภาพ

 • - ร้อยละของการดำเนินงานตามระบบการพัฒนากีฬาอาชีพตามปัจจัยสู่ความสำเร็จ

เชิงเวลา

 • - สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เชิงต้นทุน

 • - สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาการบริการทางการกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการกีฬาและเพื่อสามารถพัฒนาการบริการให้ผู้รับ บริการเกิดความ พึงพอใจสูงสุดรวมถึงการจัดระบบสิทธิประโยชน์ที่ได้มาตรฐาน

ผลผลิตที่ 3 เสริมสร้างพัฒนาการบริการทางการกีฬา

เป้า หมายระดับผลผลิต ระบบการบริการทางการกีฬาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบสิทธิประโยชน์ การพัฒนาบุคลากร การจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการสถานที่/อุปกรณ์กีฬา/สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสารสนเทศ


ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

 • - จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด

เชิงคุณภาพ

 • - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เชิงเวลา

 • - สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เชิงต้นทุน

 • - สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA