Monday, 18 February 2019

ระเบียบ / ใบสมัครที่เกี่ยวข้อง

Up

Rules/Application Form

ระเบียบการสมัครเรียนโครงการสอนว่ายน้ำ การใช้สระว่ายน้ำและอัตราค่าบริการ 2558
พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย 2558
แบบคำขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการผู้ช่วยปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการอื่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย
คำร้อง สำหรับพนักงาน กกท.ที่จะ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
คำขอกู้เงินทุนสวัสดิการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขออนุมัติให้ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดทุกจังหวัด ประสานงานสมาคมกีฬาจังหวัด รวบรวมรายชื่อและทะเบียนประวัติบุคลากรทางการกีฬาของชาติ
ใบสมัครและรายละเอียดการอบรมบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา ประจำปี 2555 (WAoS 2012) สำหรับ สมาคม
ระเบียบการสมัครเรียนโครงการสอนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย
การสมัครสมาชิกกีฬาว่ายน้ำ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬา กกท.
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แบบส่งรายชื่อนักีฬาและเจ้าหน้าที่
ดาว์นโหลดใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (พ.ศ.2556) "เวียงพิงค์เกมส์" จังหวัดเชียงใหม่
แบบแจ้งชนิดกีฬา ประเภท และจำนวนนักกีฬา
ดาว์นโหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 
 
Powered by Phoca Download

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA