Friday, 18 January 2019

อื่นๆ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  • 11 ต.ค. 2561

   คู่มือการกำกับดูแลที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561                                                                                                                        

  • 31 ก.ค. 2561

   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561                                                                                                                        

  • 24 ก.ค. 2561

   แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ กกท. ระดับส่วนงานย่อย และคำแนะนำการตอบแบบประเมิน

  • 22 ก.ค. 2561

   อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแฟนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • 24 พ.ค. 2561

   แบบ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปับัญชี 2562

  • 18 เม.ย. 2561

   แบบประเมินการควบคุุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะกลางปี

  • 28 มี.ค. 2561

   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2561 รายครึ่งปี (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

  • แบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (2560 – 2564) ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

  • 7 มี.ค. 2561

   การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2561

  • 8 พ.ย. 2560

   การประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

  • 22 ก.ย. 2560

   อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  •  1 ส.ค. 2560

   แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบสารสนเทศ 

  • 26 ก.ค. 2560

   แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ กกท. (CSA)ระยะปลายปี พ.ศ.2560 
   โดย :       ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง

  • 10 ส.ค. 2558

   แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2558-2559โดย :       ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง

  • 24 พ.ย. 2557

   Final Report 4th Asian Beach Games Phuket2014 NO.1.2โดย : Final Report 4th Asian Beach Games Phuket2014 NO.1.2       ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง

  • 22 ต.ค. 2556

   แบบฟอร์มการรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่โดย :       ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง

  • 27 ส.ค. 2556

   คู่มือความเสี่ยงฉบับเต็มโดย :       ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง

  • 27 ส.ค. 2556

   คู่มือควบคุมภายใน ปี56โดย :       ดาวน์โหลด : 396 ครั้ง

  • 27 ส.ค. 2556

   คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG 5โดย :       ดาวน์โหลด : 404 ครั้ง

  • 31 ก.ค. 2556

   ใบสมัครผู้ว่าการ กกท.โดย :       ดาวน์โหลด : 682 ครั้ง

   • 31 ก.ค. 2556

    หนังสือมอบอำนาจโดย :       ดาวน์โหลด : 427 ครั้ง

   • 28 มิ.ย. 2556

    แผนบริหารความต่อเนื่อง (กกท)โดย : แผนบริหารความต่อเนื่อง (กกท)       ดาวน์โหลด : 689 ครั้ง

   • 4 มิ.ย. 2556

    รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาการขึ้นทะเบียนนักกีฬาและปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่โดย :       ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง

   • 4 มิ.ย. 2556

    รายงานการติดตามประเมินผลการตรวจวัดระดับความพิการนักกีฬาและปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่โดย :       ดาวน์โหลด : 257 ครั้ง

   • 2 เม.ย. 2556

    แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศโดย :       ดาวน์โหลด : 478 ครั้ง

   • 18 มี.ค. 2556

    แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานโดย :       ดาวน์โหลด : 548 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2530โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 440 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2534โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 565 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 561 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2545โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 562 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2551โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 326 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 487 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2529โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 339 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2535โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 496 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 416 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2544โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 559 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2546โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 379 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 459 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2549โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 350 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2536โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 631 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2531โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 638 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2533โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 371 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2541โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2542โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 361 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2543โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 476 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 312 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2548โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 330 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2532โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 315 ครั้ง

       • 8 ก.พ. 2556

        รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2538โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 441 ครั้ง

       • 8 ก.พ. 2556

        รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2552โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 326 ครั้ง

       • 8 ก.พ. 2556

        รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 392 ครั้ง

       • 8 ก.พ. 2556

        รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2539โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 342 ครั้ง

       • 8 ก.พ. 2556

        รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง

       • 30 ม.ค. 2556

        แบบขอหนังสือรับรองการทำงานโดย : กองทรัยากรบุคคล       ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง

       • 22 ส.ค. 2554

        WADA_Unsuccessful_Attempt_Report_Instructions_v.1_July2010โดย : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา       ดาวน์โหลด : 278 ครั้ง

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA