Wednesday, 21 February 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
เอกสารแบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน 21 February 2018 6
เพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” พ.ศ. 2561 16 February 2018 113
ประกาศ ใบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) จังหวัดเชียงราย 08 February 2018 668
ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์ 07 February 2018 1222
ระเบียบการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน 31 January 2018 2044
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เพิ่มเติมชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ 25 December 2017 1317
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เพิ่มเติมชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) จังหวัดเชียงราย 19 December 2017 562
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT ครั้งที่ 2 13 December 2017 339
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อบังคับที่มีการประกาศใช้ 31 October 2017 1376
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ประเภทของที่ระลึก ในการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 30 October 2017 372

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA