Sunday, 25 June 2017

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานขับรถ กกท.ส่วนกลาง 16 June 2017 63
แบบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 09 June 2017 127
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 หรือร่าง พระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 09 June 2017 111
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) จังหวัดน่าน 26 May 2017 727
ประกาศขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บทสถานีโทรทัศระบบดิจิตอล การบริการสาธารณะ ประเภท 1 (ช่องหมายเลข 7) (ช่องกีฬา) 16 May 2017 149
"คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 125/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายและสำนัก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการ" 09 May 2017 354
อนุมัติรายชื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปี ๒๕๖๐ 09 May 2017 2955
ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 05 May 2017 351
ประกาศรายงานผลการร้องเรียนการตรวจสอบสนามยิงปืน สมุย พารากอน กัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี 20 March 2017 259
แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ กกท. (CSA) 06 March 2017 965

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA