Thursday, 14 December 2017

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT ครั้งที่ 2 13 December 2017 11
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อบังคับที่มีการประกาศใช้ 31 October 2017 631
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ประเภทของที่ระลึก ในการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 30 October 2017 212
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ (ฝ่ายการคลัง) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 24 October 2017 276
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT 20 October 2017 182
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 12 October 2017 178
ประกาศฝ่ายการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 October 2017 365
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 02 October 2017 253
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 28 September 2017 168
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ (ฝ่ายการคลัง) 28 September 2017 241

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA