Friday, 18 January 2019

คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้

สารต้องห้าม

ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

รายชื่อ

 

คำสั่งลดโทษนักกีฬา ประจำปี 2559

 

1. นายศุภฤทธิ์ วิจารณ์

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

คำสั่งลงโทษนักกีฬา  ประจำปี 2560

 

 1. นายโสภณ  เรืองศิลป์เรืองศิลป์ 19. นายกิติศักดิ์  คำหลง
 2. นายมนัส  แก้วแดง 20. นายกิตติศักดิ์  พันสี
 3. นายอำนวย  เชื้อเมืองพาน 21. นายสมศักดิ์  ค้าขึ้น
 4. นางสาวสายทิพย์  พรรสาย 22. นายนันทวิทย์  กสิวุฒิ
 5. นางสาวโศลัดดา  เกศรัตน์ 23. นายสุรชัย  ปลั่งเอี่ยม

 .

 6. เด็กหญิงจิรัชญา  กลัดบุบผา

 .

      -พิจารณาโทษ     -วินิจฉัยอุทธรณ์

 

24. นายวิชัย  สิงห์ทอง

 7. เด็กชายธนกฤต  บุญชุ่ม 25. นางสาวบุษกร  ทองพูน
 8. นายศุภวิทย์  ปานจันทร์ 26. นางสาวปวารตี  จะลา
 9. นายฐาปกรณ์  เครืออยู่ 27. นายประเสริฐ  เจียรชัชวาลวงศ์
10. นายวงศธร  โพธิ์ทอง 28. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  ทับทิมทอง
11. นายธนาณัติ  เจาะพรมมา 29. นายซาบีดี  สาและ

12. นางสาวสุพัฒตรา  อุ่นเรือน

30. นางสาวอารีวรรณ  จันทร์ศรี

-พิจารณาโทษ    -วินิจฉัยอุทธรณ์

13. นายนันทวุฒิ  วัดสี 31. นายวรรณวัฒน์  อำพันสุวรรณ
14. นายนิติพล  ใหม่สุวรรณ์ 32. นายอัคราวัศ  สุภาศรี
15. นางสาวนารีรัตน์  เพชรแก้ว 33. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์
16. นางสาวสิริมา  ขาวแจ้ง 34. นายกฤษฎา  ทองขำ
17. นายพีรพล  บุตรวงค์ 35.นางสาวอรรัมภา  รอดมณี
18. นางสาวธิติมา  จันทหาร

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

คำสั่งลงโทษนักกีฬา ประจำปี 2561

 

1. นางสาวธัญวลัย  ลิ้มประเสริฐ

3. นางสาวศรินธร  ประดับพันธ์

2. นางสาวกนกนิภา  มณีรัตน์

 

------------------------------------------------------------------------------------

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA