Sunday, 22 April 2018

คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ประกาศ

คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม

 

วันที่

13 มีนาคม 2561
 

คำสั่งลงโทษนักกีฬา  ประจำปี 2560

1. นายโสภณ  เรืองศิลป์ 18. นางสาวธิติมา  จันทหาร
2. นายมนัส  แก้วแดง 19. นายกิติศักดิ์  คำหลง
3. นายอำนวย  เชื้อเมืองพาน 20. นายกิตติศักดิ์  พันสี
4. นางสาวสายทิพย์  พรรสาย 21. นายสมศักดิ์  ค้าขึ้น
5. นางสาวโศลัดดา  เกศรัตน์ 22. นายนันทวิทย์  กสิวุฒิ
6. นางสาวจิรัชญา  กลัดบุบผา 23. นายสุรชัย  ปลั่งเอี่ยม
7. เด็กชายธนกฤต  บุญชุ่ม 24. นายวิชัย  สิงห์ทอง
8. นายศุภวิทย์  ปานจันทร์ 25. นางสาวบุษกร  ทองพูน
9. นายฐาปกรณ์  เครืออยู่ 26. นางสาวปวารตี  จะลา
10. นายวงศธร  โพธิ์ทอง 27. นายประเสริฐ  เจียรชัชวาลวงศ์
11. นายธนาณัติ  เจาะพรมมา 28. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  ทับทิมทอง
12. นางสาวสุพัฒตรา  อุ่นเรือน 29. นายซาบีดี  สาและ
13. นายนันทวุฒิ  วัดสี 30. นางสาวอารีวรรณ  จันทร์ศรี
14. นายนิติพล  ใหม่สุวรรณ์ 31. นายวรรณวัฒน์  อำพันสุวรรณ
15. นางสาวนารีรัตน์  เพชรแก้ว 32. นายอัคราวัศ  สุภาศรี
16. นางสาวสิริมา  ขาวแจ้ง 33. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์
17. นายพีรพล  บุตรวงค์ 34. นายกฤษฎา  ทองขำ
35.นางสาวอรรัมภา  รอดมณ

 

คำสั่งลงโทษนักกีฬา ประจำปี 2561

1. นางสาวธัญวลัย  ลิ้มประเสริฐ 2. นางสาวศรินธร  ประดับพันธ์

     

 คำสั่งลดโทษจากคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 154/2559 นายณัฐพงษ์  เกษอินทร์
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 155/2559 นายกรีฑา  สินธวาชีวะ
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 176/2560 นางสาวจิรัชญา  กลัดบุบผา
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 196/2559 นายภูวเนศวร์  ลิ้มฉุ้นเส้ง
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 296/2559 นางสาวฟองฟ้า  พลประจักษ์
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ 297/2559 นายศุภฤกษ์  วิจารณ์

   

19642576 1569226436435625 7494900457260897243 n

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA