Thursday, 21 June 2018

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ประจำฝ่ายตรวจสอบภายใน

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศฝ่ายตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ประจำฝ่ายตรวจสอบภายใน กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร
๒. อัตราค่าตอบแทน
    วุฒิปริญญาตรี ๑๗,๘๓๐ บาท วุฒิปริญญาโท ๒๑,๒๕๐ บาท
๓. ระยะเวลาในการจ้าง
    เริ่มจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (สัญญาจ้างรายปีงบประมาณ หากสามารถ       ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างใน               ปีงบประมาณถัดไป)
๔. จำนวนรับสมัคร
    วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
    วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา
๕. สังกัด
    งานตรวจสอบบัญชี กองตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
๖. ลักษณะงาน


ปริญญาตรี

    - สอบทานงบการเงินของ กกท.
    - สอบทานการดำเนินงานด้านการรับเงินและด้านการจ่ายเงิน
    - สอบทานการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักที่สำคัญของ กกท.
    - ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกิจกรรมหลักที่สำคัญของ กกท.
    - ประสานงานและติดตามงานของฝ่ายและสำนัก
    - ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ
    - งานธุรการ และงานด้านการประชุม
    - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปริญญาโท  

   -  งานธุรการ และงานด้านการประชุม

   - ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                        หน่วยงานต่าง ๆหรืองานที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริการ หรืองาน        อื่นที่เกี่ยวข้องของ กกท. และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อ      เสนอแนะของฝ่ายและสำนักต่างๆ ของ กกท. ศึกษางานและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์      ความรู้ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ          งานเพื่อให้การตรวจสอบภายในดำเนินไปอย่างถูกต้อง                                            

  - ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่               สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด        

  - ให้ข้อมูลทางด้านงานตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสื่อประกอบการ                เผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                 - ช่วยวางแผน และจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ                    ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ นโยบาย แผน      ยุทธศาสตร์พันธ กิจฝ่าย/สำนัก รวมทั้งตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงาน และช่วยวางแผน      การใช้ทรัพยากรและ   งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย      และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

๗. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้       จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
     ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
     ๗.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ            เงินและบัญชี โดยมีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
     ๗.๓ มีผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป โดย                มีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติ งาน กกท.
     ๗.๔ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word,              Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น
     ๗.๕ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
     ๗.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็น เพศชาย)
๘. วิธีการคัดเลือก
    - สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
    - สอบสัมภาษณ์
๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
     ๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1x1½ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อ            เชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
     ๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
     ๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
     ๙.๔ ใบรับรองแพทย์
     ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
     ๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง              “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
     ๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อย               กว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันรับสมัครเป็น ผู้ช่วยปฏิบัติ             งาน กกท.
๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
      ๑๐.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน – วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลา               ราชการ
      ๑๐.๒ สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และความรู้ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา                     ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๗ ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗                 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
      ๑๐.๓ สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ชั้น ๗               ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง                 ประเทศไทย
      ๑๐.๔ ประกาศผลสอบ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

ประกาศวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
ไฟล์ประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA