Wednesday, 21 February 2018

การแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2559)

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

45646

การแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2559) ระหว่างวันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2559

หลักการและเหตุผล

           การแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน ทุกกลุ่มงาน ที่อยู่ภายใต้การบริหาร กำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 กลุ่มงาน ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานซึ่งกันและกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะของแต่ละหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ตอการประสานการทำงาน บริหารงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมองเห็นว่ายังมีคนหนุ่งสาวที่อยู่ในวัยช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ที่มีขีดความสามารถทางร่างกายในเชิงกฬาที่จะนำมาพัฒนาให้ก้าวไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศได้

วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างหน่วยงานภายใต้การบริหาร/กำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 กลุ่มงานของรัฐบาล

        2.2 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ข้าราชการ บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ทุ่มกลุ่มของรองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 กลุ่มงาน ให้ได้แข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพ และพลานามัยที่ดี

          2.3 เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถและพัฒนาสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

        การแข่งขันทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา รายละเอียดระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา และ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถ Download ได้ ดังนี้

ระเบียบการแข่งขันทุกชนิดกีฬาะเบียบการแข่งขันทุกชนิดกีฬา

ใบสมัครเข้าแข่งขันทุกชนิดกีฬา

หมายเหตุ :: ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และผลการแข่งขันได้ที่ http://www.govsports.sat.or.th/

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA